Onze voorwaarden

Algemene voorwaarden

Toolstation B.V. is een besloten vennootschap ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 60388056 met BTW-nummer NL8538.88.632.B01. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60388056.

 1. Definities

  In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
  • Consument: natuurlijk persoon die Producten van Toolstation koopt voor privé gebruik
  • Klant: natuurlijke of rechtspersoon die Producten van Toolstation koopt
  • Internetsite: de website www.toolstation.nl
  • Prijs: prijs voor Producten uitgedrukt in Euro's, exclusief vervoerskosten, inclusief BTW
  • Producten: zaken tot koop waarvan de Klant zich tegenover Toolstation verbindt
  • Toolstation: Toolstation B.V., statutair gevestigd te 2352 CZ, Leiderdorp, Touwbaan 40, KvK Haaglanden nr. 60388056 (correspondentieadres: Postbus 131, 2350 AC Leiderdorp)
 2. Totstandkoming overeenkomst

  Iedere bestelling van Producten wordt aangemerkt als een aanbod van de Klant om de Producten met toepasselijkheid van deze Voorwaarden te kopen. Toolstation aanvaardt dit aanbod onder deze Voorwaarden eerst op het moment dat zij de bestelling bevestigt, dan wel door feitelijk uitvoering te geven aan de bestelling. Offertes van Toolstation zijn geldig gedurende de in de offerte vermelde termijn. Indien een dergelijke termijn ontbreekt geldt de offerte voor tien (10) dagen na de offertedatum. Informatie, afbeeldingen of mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de Producten, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Toolstation garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en Producten volledig met de gegeven informatie et cetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

 3. Kosten en Prijswijzigingen

  De hoogte van de bezorgkosten staat op de website of in de catalogus vermeld. Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege mogen te allen tijde door Toolstation in de prijs van de Producten worden doorberekend.

 4. Betaling

  Klanten die Producten bestellen bij Toolstation betalen voorafgaand aan de levering van de Producten. Bij niet of niet-tijdige betaling door de Klant is vanaf de dag waarop betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand wordt gerekend. Ten laste van de Klant komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Toolstation als gevolg van de niet nakoming door Klant van diens (betalings-)verplichtingen heeft moeten maken. In geval van niet-tijdige betaling is Toolstation bevoegd de levering van nadere bestellingen van de Klant te weigeren of op te schorten. Overeengekomen kortingen kunnen slechts op de prijs in mindering worden gebracht indien betaling tijdig geschiedt.

 5. Levering en leveringstijd

  Leveringen vinden uitsluitend binnen Europa plaats. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Toolstation ernaar om bestellingen binnen Nederland en België 24 uur te leveren, Voor bestellingen buiten Nederland en België geldt dat Toolstation ernaar streeft de bestelling af te leveren tussen 3 en 7 dagen, afhankelijk van het land van bestemming. De verwachte levertijd voor elk land is aangegeven op de website. Deze of andere levertijden gelden slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Indien een Product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het Product naar verwachting weer beschikbaar is. Vertragingen veroorzaakt door Toolstation zullen aan de Klant per email of telefonisch worden gemeld. Leveringen vinden plaats op het door de Klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres tot achter de eerste deur op de begane grond. Hierbij wordt uitgegaan van een met een normale vrachtauto te bereiken adres. Extra kosten in verband met moeilijke bereikbaarheid of levering op een andere plaats dan voornoemd zijn voor rekening van de Klant. Toolstation behoudt zich het recht voor om bestellingen in deelzendingen te leveren.

 6. Eigendom en risico

  De eigendom van Producten gaat over op het moment dat Toolstation volledige betaling ontvangt. De Klant mag de Producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren. Het risico gaat over op het moment van de aflevering van Producten.

 7. Afwijzen en bedenktijd

  Niet-Consumenten mogen Producten afwijzen wegens zichtbare afwijkingen met het overeengekomen binnen 7 dagen na afname bij het distributiecentrum of binnen 7 dagen na aflevering. Onze 30 dagen niet-goed-geld terug garantie is een verlenging van deze termijn tot 30 dagen na aankoop. Daarna worden de Producten geacht te zijn aanvaard. Het Product dient onder overlegging van de originele factuur in de originele verpakking, zonder schade, in een verkoopbare toestand en met de bijgeleverde accessoires te worden geretourneerd. Consumenten mogen de koop van Producten eenzijdig zonder opgave van redenen binnen 7 werkdagen na ontvangst van een Product ontbinden. Toolstation mag een schriftelijke bevestiging vragen. Voor Producten die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Consument of die voor verkoop ongeschikt zijn geworden is ontbinding niet mogelijk. De Consument is verantwoordelijk voor het retourneren van het Product en de daaraan verbonden kosten. De Prijs en eventuele andere door de Consumenten betaalde bedragen zullen binnen 30 dagen na de ontbinding aan de Consument worden terugbetaald. De kosten voor het terugzenden van een Product, alsmede een eventuele schade, worden op het terug te betalen bedrag in mindering gebracht. Alle rechten in verband met gebreken van een Product vervallen indien de Klant de gestelde gebreken niet binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk aan Toolstation heeft meegedeeld. Deze bepaling tast de rechten van Consumenten met betrekking tot gebreken aan Producten niet aan. Speciaal bestelde hoeveelheden kunnen niet geretourneerd worden.

 8. Overmacht

  In geval van overmacht is Toolstation niet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, transportbelemmeringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Internetsite.

 9. Persoonsgegevens

  Toolstation zal de gegevens van de Klant uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De Internetsite bevat een uitgebreide Privacy Policy.

 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

  Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De burgerlijke rechter te Amsterdam is uitsluitend bevoegd om van geschillen tussen partijen kennis te nemen.

 11. Wet

  De Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetten en zijn onherroepelijk aan de exclusieve bevoegdheid van de rechter in Nederland.