HG groene aanslagreiniger 1L

Merk HG Productcode: 99452 Verkoopeenheid: Stuk

Aantal
Controleer de voorraad in jouw vestiging

Productomschrijving

• Verwijdert algengroei van terrassen, daken, etc.
• 1 liter aanslagreiniger is voldoende voor 20 liter water

Technische specificaties
EAN 8711577000998
Gevarencode H315- Veroorzaakt huidirritatie. H318- Veroorzaakt ernstig oogletsel. H400- Zeer giftig voor in het water levende organismen. H412- Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. P101- Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102- Buiten het bereik van kinderen houden. P280- Beschermende handschoenen/beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming d r a g e n .P302+P352- BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. P305+P351+P338- BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P501-Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval. Toelatingsnummer: 9374 N. Werkzame stof en gehalte: N,N-didecyldimethylammo-niumchloride: 50 g/l. Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
Merk HG
Fabrikant ID 181100100
Lengte (mm) 83
Breedte (mm) 83
Hoogte (mm) 261
Veiligheids informatieblad Klik hier
Gewicht (g) 1000
Volume (L) 1
Beoordelingen

Vaak samen gekocht