Onze voorwaarden

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring geeft informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Toolstation gevestigd te Brandpuntlaan Zuid 12 te Bleiswijk, hierna te noemen Toolstation, “wij”, “ons’’. Deze privacyverklaring legt uit hoe wij persoonsgegevens verwerken, hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen en alle andere informatie die voor u relevant kan zijn met betrekking tot uw privacy. We hebben geprobeerd de informatie in deze privacyverklaring zo uitgebreid en duidelijk mogelijk te maken.

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens van onze klanten en websitebezoekers. Toolstation is voor deze verwerking als verwerkingsverantwoordelijke aan te merken onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Welke persoonsgegevens verzamelen wij en hoe worden deze gebruikt

Van onze klanten ontvangen en verwerken wij op verschillende momenten persoonsgegevens. Bij deze situaties verzamen wij persoonsgegevens van u: bij het registreren in onze vestigingen, via de klantenservice of op onze website, het gebruik van onze website, het inloggen op uw account, het plaatsen van een order, het aanvragen van informatie en het contacteren van onze klantenservice. Bij deelname aan een competitie of promotie worden uw persoonsgegevens gebruikt om de winnaar te contacteren. In onderstaande tabel is zichtbaar welke persoonsgegevens wij verzamelen voor welk doeleinde:
Doeleinden Persoonsgegevens
Het beheren van de status en het proces van uw order in uw account.
 • Bedrijfsnaam
 • NAW-gegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
Het verwerken van gegevens zodat een tijdige en correcte levering gewaarborgd wordt, waaronder het maken van aantekeningen zodra het pakket afgeleverd is. Voor dit doeleinde kunnen wij tevens de persoonsgegevens delen met de pakketdiensten die wij inschakelen.
 • NAW-gegevens
 • E-mailadres
U benaderen met de vraag om onze diensten of producten te beoordelen.
 • Naam
 • E-mailadres
U te informeren over belangrijke veranderingen of ontwikkelingen op onze website en in onze diensten.
 • Bedrijfsnaam
 • NAW-gegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
U een meer persoonlijke online ervaring aan te kunnen bieden.
 • IP-adres
 • E-mailadres
Het nauwkeurig kunnen bijwerken van onze administratie, verlenen van garantie en service bij reparatie.
 • Bedrijfsnaam
 • NAW-gegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
Het kunnen verlenen van ons loyalty programma Toolstation PRO
 • Bedrijfsnaam
 • NAW-gegevens
 • Functie
 • Paspoort gegevens
 • BTW nummer
 • KvK uittreksel
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
U op de hoogte te houden van de producten, diensten, nieuwe vestigingen, speciale aanbiedingen en acties.
 • Bedrijfsnaam
 • NAW-gegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
Marketing doeleinden, zoals het achterhalen van bepaalde trends.
 • Bedrijfsnaam
 • NAW-gegevens
 • IP-adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Cookies

Wij verzamelen informatie over uw zoekgedrag door middel van cookies en vergelijkbare technologieën. Door middel van het plaatsen van cookies op uw computer, kunnen wij u onderscheiden van anderen. Voor meer informatie over cookies, kunt u onze cookieverklaring raadplegen.

Nieuwsbrief

Wij versturen u onze nieuwsbrief om u op de hoogte te brengen van speciale aanbiedingen en acties van Toolstation. Het is mogelijk om u uit te schrijven voor de nieuwsbrieven door op ‘uitschrijven’ te klikken in deze e-mails. Deze link is onderaan elke e-mail te vinden. U kunt zich ook uitschrijven door uw instellingen aan te passen in uw account. Houd er rekening mee dat deze verklaring alleen van toepassing is op de klanten die de voorwaarden om onze nieuwsbrief ontvangen hebben geaccepteerd.

Het verstrekken van uw persoonsgegevens aan derde partijen

Uw gegevens kunnen worden gedeeld met Toolstation Europe B.V. en alle dochtermaatschappijen. Wij zullen uw persoonsgegevens niet ter beschikking stellen aan derden, tenzij we een gerechtvaardigd belang hebben, als u hier toestemming voor hebt gegeven, wij een wettelijke plicht hiertoe hebben of in verband met, of tijdens de onderhandelingen over, een fusie, financiering, of verkoop van (een deel van) het bedrijf. Wij kunnen uw persoonsgegevens verstrekken in de volgende situaties:
 • Met verwerkers die diensten aanbieden die kunnen bestaan uit het beantwoorden van uw vragen over onze producten of diensten, het versturen van promotionele e-mails en het analyseren van data. Wij voorzien deze partijen alleen van de relevante gegevens, die nodig zijn voor het verlenen van de diensten. Deze partijen gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de verlening van de diensten.
 • Met verwerkers die het betaalproces online en in onze winkels mogelijk maken.
 • Indien u een PRO-kaart aanvraag invult via de app of website, zullen we de door u aan ons verstrekte informatie met onze geaccrediteerde partners delen om ons in staat te stellen uw identiteit te verifiëren en uw kredietwaardigheid te beoordelen.

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens

Het beschermen van uw persoonsgegevens nemen wij serieus. Om deze reden hebben wij passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen, die worden gebruikt om uw persoonsgegevens te beschermen. Alle formulieren op onze website waarmee persoonsgegevens verzameld worden, zijn beschermd door een mechanisme genaamd Secure Socket Location (SSL). Dit is een standaard technologie die een veilige verbinding aanbiedt tussen internetbrowsers en websites. Dankzij dit systeem kunt u veilig uw persoonsgegevens aan ons overdragen. Daarnaast worden firewalls gebruikt om ongeautoriseerde toegang tot onze servers te blokkeren. Deze firewalls bevinden zich op een beveiligde locatie. Binnen onze organisatie beperken wij de toegang tot uw persoonsgegevens. Alleen onze medewerkers die tijdens het uitvoeren van hun werk uw persoonsgegevens nodig hebben, hebben toegang tot deze gegevens.

Bewaartermijn

Wij verwerken uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de door ons beoogde doeleinden. Klantgegevens worden 7 jaar na de laatste geregistreerde activiteit automatisch verwijderd uit onze systemen. Onder inactiviteit valt de periode na de laatste bestelling of indien er geen sprake is van een bestelling, na het aanmaken van een klant account. Slechts in uitzonderlijke gevallen kunnen wij uw persoonsgegevens langer bewaren, bijvoorbeeld indien wij wettelijk verplicht zijn dit te doen, of in het geval van gerechtelijke procedures.

Uw rechten

U heeft verschillende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. U heeft de volgende rechten, die u op elk moment kunt uitoefenen:
 • U kunt ons verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens.
 • U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te corrigeren. Wij zullen aan dit verzoek voldoen indien de persoonsgegevens die wij van u verwerken onjuist of onvolledig zijn, met inachtneming van de doeleinden van de verwerking.
 • U kunt bezwaar maken tegen verdere verwerking van uw persoonsgegevens vanwege redenen die met uw specifieke situatie verband houden. Dit recht heeft u alleen indien wij uw persoonsgegevens verwerken op de grondslag ‘gerechtvaardigd belang’. Wij zullen aan dit verzoek gevolg geven, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden hebben voor het voortzetten van de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
 • U kunt ons verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Wij zullen aan dit verzoek voldoen, indien:
  • u de juistheid van de persoonsgegevens betwist, en wel gedurende de periode die wij nodig hebben om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
  • wij uw persoonsgegevens op onrechtmatige wijze verwerken, maar u niet wilt dat wij uw gegevens verwijderen;
  • wij de gegevens niet langer nodig hebben voor onze verwerkingsdoeleinden, maar u de gegevens nodig heeft voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering; of
  • u bezwaar maakt tegen de verwerking door ons, in afwachting van onze reactie op dit bezwaar tegen de verwerking.
  • Indien wij gehoor hebben gegeven aan uw verzoek tot beperking, zullen wij u tijdig informeren voordat wij de beperking opheffen.
 • U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen. Wij zullen aan dit verzoek voldoen indien:
  • wij de gegevens niet langer nodig hebben voor de doeleinden van de verwerking;
  • Uw toestemming intrekt (voor zover wij uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming verwerken);
  • u bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen dwingende gerechtvaardigde gronden zijn waarom wij de gegevens niet hoeven te verwijderen;
  • wij uw persoonsgegevens onrechtmatig hebben verwerkt; of
  • wij uw gegevens moeten wissen om te voldoen aan een wettelijke plicht.
 • U kunt ons verzoeken om de persoonsgegevens te verstrekken die wij van u verwerken of ons vragen deze gegevens aan een derde over te dragen. U heeft dit recht alleen voor zover wij uw gegevens op basis van uw toestemming verwerken.
Om uw rechten, zoals hierboven genoemd, uit te oefenen kunt u ons een bericht sturen via privacy@toolstation.nl of per post versturen naar het adres: Toolstation NL B.V., Postbus 11 (2665 ZG) Bleiswijk. Bij een verzoek om verwijdering of verzoek tot inzage kunnen wij u vragen om extra gegevens te verstrekken om uw identiteit te verifieren. Wij streven ernaar om binnen een maand na ontvangst van het verzoek te reageren, maar behouden ons het recht voor om deze termijn met twee maanden te verlengen, indien het een complex verzoek betreft. In dat geval informeren wij u binnen één maand over het verlengen van deze termijn.

Een klacht indienen

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. Wij stellen het echter op prijs als u eerst contact met ons opneemt als u vragen of een klacht heeft voordat u naar de Autoriteit Persoonsgegevens stapt.

Account verwijderen

Een verzoek voor het verwijderen van uw account kunt u doen door een email te sturen naar privacy@toolstation.nl vanuit het e-mailadres dat is gekoppeld aan het account dat u wilt verwijderen. Met de Toolstation app kunt u zelf uw account verwijderen via Account > Mijn gegevens > Verzoek om mijn account te verwijderen.

Door uw account te sluiten kunt u niet meer inloggen op de website of de app. U kunt dan ook geen producten meer kopen of facturen inzien. Om uw account te verwijderen moet Toolstation verifiëren dat: alle betalingen en terugbetalingen zijn voltooid al het (voucher) tegoed volledig is gebruikt alle bestellingen succesvol zijn afgeleverd. Dit proces kan tot 10 dagen duren.

Wilt u uw account verwijderen om u problemen ervaart? Neem dan contact op met onze klantenservice (link naar contactformulier).

Contact

Indien u een vraag heeft over deze privacyverklaring, kunt u ons mailen via: privacy@toolstation.nl of een bericht versturen naar het adres: Toolstation NL B.V. Postbus 11 (2665 ZG) Bleiswijk of bellen naar 071 5815050.

Veranderingen in onze privacyverklaring

Houd er rekening mee dat deze Privacyverklaring na verloop van tijd kan worden gewijzigd. Als er substantiële wijzigingen worden aangebracht in deze Privacyverklaring, of als de wijzigingen relevant kunnen zijn voor of gevolgen kunnen hebben voor u, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen via e-mail en via een banner op onze website. Op de verwerking van uw persoonsgegevens is de meest recente versie van de Privacyverklaring van toepassing. Wij verzoeken u daarom dringend om regelmatig deze Privacyverklaring te raadplegen.
Laatste versie: april 2024