Onze voorwaarden

Algemene voorwaarden

Toolstation NL B.V. is een besloten vennootschap ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 63449595 met BTW-nummer NL8552.40.854.B01.
 1. Definities

  In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:
  • Toolstation: Toolstation NL B.V., gevestigd op de Touwbaan 40 (2352 CZ) Leiderdorp, en geregistreerd onder nummer 63449595 bij de Kamer van Koophandel (correspondentieadres: Postbus 11 (2665 ZG) Bleiswijk)
  • Consument: natuurlijk persoon die Producten van Toolstation koopt voor privé gebruik buiten de uitoefening van beroep of bedrijf
  • Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon die Producten van Toolstation koopt
  • Website: www.toolstation.nl
  • Prijs: prijs voor Producten uitgedrukt in euro’s, exclusief vervoerskosten, inclusief BTW
  • Producten: producten die Klant van Toolstation koopt
 2. Totstandkoming overeenkomst

  Iedere bestelling van Producten wordt aangemerkt als een aanbod van de Klant om de Producten met toepasselijkheid van deze Voorwaarden te kopen. Toolstation aanvaardt dit aanbod onder deze Voorwaarden op het moment dat het de bestelling bevestigt, dan wel door feitelijk uitvoering te geven aan de bestelling. Offertes van Toolstation zijn geldig gedurende 10 dagen, behalve als in de offerte een andere termijn wordt vermeld. Informatie, afbeeldingen of mededelingen die door Toolstation zijn verstrekt met betrekking tot aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de Producten, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Toolstation garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en Producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.
 3. Kosten en Prijswijzigingen

  De kostprijs van de Producten en de hoogte van de bezorgkosten staan op de Website of in de catalogus vermeld. Toolstation behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen te wijzigen en eventuele fouten te corrigeren. Toolstation kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten die onverhoopt in haar prijzen of Voorwaarden zijn opgetreden. Wijzigingen in belastingen, accijnzen en gelijksoortige heffingen van overheidswege mogen te allen tijde door Toolstation in de prijs van de Producten worden doorberekend.
 4. Betaling

  Klanten die Producten bestellen bij Toolstation, betalen voorafgaand aan de levering van de Producten. Bij niet-tijdige betaling door de Klant is vanaf de dag waarop betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der complete voldoening een rente verschuldigd van 8% per jaar over het openstaande bedrag. Ten laste van de Klant komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Toolstation als gevolg van de niet nakoming door Klant van diens (betalings-)verplichtingen heeft moeten maken. In geval van niet-tijdige betaling is Toolstation bevoegd de levering van nadere bestellingen van de Klant te weigeren of op te schorten.
 5. Levering en leveringstijd

  Leveringen vinden uitsluitend binnen Europa plaats. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Toolstation ernaar om bestellingen in Nederland en België binnen 24 uur te leveren. Voor locaties buiten Nederland en België streeft Toolstation ernaar de bestelling binnen 3 tot 7 dagen te leveren, afhankelijk van het land van bestemming. De verwachte levertijd voor elk land is aangegeven op de Website. Deze (en andere) levertijden gelden slechts als indicatie en gelden nimmer als fatale termijn. Indien een Product tijdelijk niet voorradig is, dan zullen wij aangeven wanneer het Product naar verwachting weer beschikbaar is. Vertragingen veroorzaakt door Toolstation zullen aan de Klant per email of telefonisch worden gemeld. Leveringen vinden plaats op het door de Klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres tot achter de eerste deur op de begane grond. Hierbij wordt uitgegaan van een met een normale vrachtauto te bereiken adres. Extra kosten in verband met moeilijke bereikbaarheid of levering op een andere plaats dan voornoemd zijn voor rekening van de Klant. Toolstation behoudt zich het recht voor om bestellingen in deelzendingen te leveren.
 6. Eigendom en risico

  De eigendom van Producten gaat over op het moment dat alle vorderingen van Toolstation zijn betaald. De Klant mag de Producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren. Tevens dient de Klant de Producten duidelijk te markeren als zijnde eigendom van Toolstation en geeft Klant hierbij toestemming aan Toolstation om de Producten op te komen halen in de vestiging van de Klant waar de Producten worden bewaard. Het risico gaat over op het moment van de levering van Producten.
 7. Aansprakelijkheid

  Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Toolstation, en voor zover wettelijk is toegestaan, is de totale aansprakelijkheid van Toolstation jegens Klant (niet zijnde Consument) beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de relevante verzekering van Toolstation wordt uitbetaald.
 8. Afwijzen en bedenktijd

  Binnen 30 dagen na afname bij het distributiecentrum of na aflevering mogen Klanten Producten afwijzen wegens zichtbare afwijkingen met hetgeen is overeengekomen. Daarna worden de Producten geacht te zijn aanvaard. Het Product dient onder overlegging van de originele factuur in de originele verpakking, zonder schade, in een verkoopbare toestand en met de bijgeleverde accessoires te worden geretourneerd. Consumenten mogen daarnaast de koop van Producten eenzijdig zonder opgave van redenen binnen 14 dagen na ontvangst van een Product ontbinden. Toolstation mag hier een schriftelijke bevestiging van vragen. Ontbinding is niet mogelijk voor Producten die zijn vervaardigd in overeenstemming met specificaties van de Consument en voor andere gevallen die wettelijk zijn uitgezonderd. De Klant is verantwoordelijk voor het retourneren van het Product en de daaraan verbonden kosten. De Prijs en eventuele andere door de Klant betaalde bedragen zullen binnen 14 dagen na de ontbinding aan de Klant worden terugbetaald. De kosten voor het terugzenden van een Product, evenals een eventuele schade, worden op het terug te betalen bedrag in mindering gebracht. Alle rechten in verband met gebreken aan een Product vervallen indien de Klant de gestelde gebreken niet binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk aan Toolstation heeft medegedeeld. Deze bepaling tast de rechten van Consumenten met betrekking tot gebreken aan Producten niet aan. Speciaal bestelde hoeveelheden kunnen niet geretourneerd worden.
 9. Overmacht

  In geval van overmacht is Toolstation niet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, transportbelemmeringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (communicatie-)netwerk en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website. Indien de overmacht gedurende een termijn van minimaal 30 dagen voortduurt, is Toolstation gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder dat de Klant recht heeft op enige vorm van schadevergoeding.
 10. Persoonsgegevens

  Toolstation zal de gegevens van de Klant uitsluitend verwerken in overeenstemming met de uitgebreide Privacy Policy zoals gepubliceerd op de Website.
 11. Aanpassingen

  Toolstation mag deze Voorwaarden te allen tijde aanpassen, waarbij de nieuwe voorwaarden per direct gelden voor de aankoop van nieuwe Producten. Op reeds verkochte Producten blijven de Voorwaarden gelden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst golden.
 12. Wet

  Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en deze Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is niet van toepassing. De burgerlijke rechter te Amsterdam is uitsluitend bevoegd om van geschillen tussen partijen kennis te nemen, voor zover dwingend recht niet anders bepaalt. Voor de online beslechting van geschillen kan de Consument gebruik maken van het ODR platform. Via deze link hebt u toegang tot het ODR-platform: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

SPECIFIEKE PRO-KAART VOORWAARDEN

De Toolstation “PRO-kaart” maakt onderdeel uit van het klantrelatieprogramma van Toolstation. Deze specifieke PRO-kaart Voorwaarden (de Voorwaarden) omvatten de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de PRO-kaart, in aanvulling op Toolstations Algemene Voorwaarden. Hierin gebruikte Definities hebben de betekenis die daaraan is toegeschreven in Toolstations Algemene Voorwaarden. Door het insturen van een aanvraagformulier aan Toolstation om een Account te registreren, aanvaardt de Klant deze Voorwaarden.
  1. Registratie

   Elke Klant, niet zijnde een Consument, met een minimumleeftijd van 18 jaar, die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en die beschikt over een Nederlandse zakelijke bankrekening, kan een account aanvragen voor het gebruik van de PRO-kaart (de Account). Teneinde een PRO-kaart te verkrijgen, dient de Klant een van Toolstation afkomstig aanvraagformulier in te vullen. Toolstation kan naar eigen goeddunken een registratie aanvaarden of weigeren. De Klant staat in voor de juiste invulling van het aanvraagformulier en machtigt Toolstation voor het uitvoeren van alle controles met betrekking tot zijn identiteit en woonplaats. Naams- en adreswijzigingen of aanwijzingen die mogelijk relevant zijn voor Toolstation met betrekking tot de PRO-kaart dienen zo spoedig mogelijk door de Klant aan Toolstation te worden doorgegeven. Een Klant kan zich registreren voor één Account met één of meerdere PRO-kaarten. De volledige eigendom van de PRO-kaart blijft berusten bij Toolstation. De PRO-kaart is strikt persoonlijk en alleen de houder van de Account kan profiteren van de voordelen ervan. De PRO-kaart kan niet worden overgedragen naar een andere Account. Door deel te nemen aan het PRO-kaart programma geeft de Klant Toolstation toestemming om alle communicatie met betrekking tot de PRO-kaart per e-mail te verzenden. Toolstation stelt een kredietlimiet in voor de PRO-kaart en informeert de Klant schriftelijk over eventuele wijzigingen.
  2. Kredietbeoordeling

   Toolstation vraagt kredietinformatie op bij een niet nader te noemen kredietinformatiebureau, ter beoordeling van uw betalingsgedrag, alvorens een Account te openen. In sommige gevallen onderzoekt Toolstation mogelijk ook het persoonlijke kredietdossier van de belangrijkste directeuren om uw solvabiliteitspositie te bepalen. Toolstation doorzoekt mogelijk ook de bestanden van kredietinformatiebureaus en legt de uitkomsten van dergelijke onderzoeken vast. Toolstation volgt informatie met betrekking tot het betalingsgedrag van de Klant en legt deze informatie vast, dergelijke vastgelegde informatie kan ter beschikking worden gesteld aan kredietinformatiebureaus, die deze informatie delen met andere bedrijven in geval van beoordeling van kredietaanvragen en ter voorkoming van fraude.
  3. Geldigheid

   De PRO-kaart is geldig in combinatie met een geldige zakelijke Europese (SEPA) incassomachtiging. Indien er 3 jaar geen gebruik is gemaakt van de Europese incassomachting, vervalt deze en daarmee ook de PRO-kaart registratie. Toolstation en de Klant kunnen op elk gewenst moment de PRO-kaart en de Account beëindigen. In geval van verlies of diefstal van de PRO-kaart dient de Klant de PRO-kaart Klantenservice tijdens kantoortijden te bellen op nummer +31 (0) 71-5815050 om het verlies of de diefstal te melden. Alleen de eerste maal dat een vervangende PRO-kaart wordt uitgegeven is deze gratis, en de geldigheidsduur van de nieuwe PRO-kaart is gelijk aan die van de oorspronkelijke PRO-kaart. De gestolen of verloren PRO-kaart zal worden gedeactiveerd. De Klant mag zijn Account beëindigen door schriftelijke kennisgeving per post met ontvangstbevestiging aan het volgende adres: TOOLSTATION NL B.V. – PRO-kaart Klantenservice – Postbus 11, 2665 ZG Bleiswijk, Nederland, of per e-mail: debiteuren@toolstation.nl. De kennisgeving dient de volgende informatie te bevatten: Bedrijfsnaam, Naam, Voornaam, Adres, en PRO-kaart nummer. Eventuele uitstaande bedragen op de Account zijn alsdan onmiddellijk opeisbaar.
  4. Gebruik

   De PRO-kaart en het ID-document van de gebruiker moeten te allen tijde worden overgelegd om goederen of diensten te kunnen kopen op de Account. Toolstation voorziet de Klant van een aankoopbewijs voor alle aankopen via de Account ofwel bij aankoop in een winkel of bij levering. De Klant dient deze aankoopbewijzen te bewaren voor zijn eigen administratie. De Klant ontvangt aan het begin van elke kalendermaand een overzicht van alle aankopen en betaling dient te geschieden rond de 15e dag van de maand die volgt op de maand waarin de aankoop is gedaan. Elke betaling aan Toolstation dient te worden gedaan in euro’s door middel van automatische incasso (SEPA). Indien de Klant in wiens naam de PRO-kaart wordt gehouden een bedrijf is, en u een directeur bent van het bedrijf, garandeert u persoonlijk de nakoming van alle huidige en toekomstige financiële verplichtingen van de Klant jegens Toolstation (met inbegrip van eventuele latere uitbreidingen van het aan de Klant verleende krediet). Een Klant mag de betaling van een factuur of ander bedrag dat verschuldigd is aan Toolstation niet achterhouden vanwege enig recht op verrekening of een tegenvordering die de Klant mogelijk heeft, of beweert te hebben. Klant is wegens niet-tijdige betaling in gebreke, zonder dat hiertoe een schriftelijke aanmaning of ingebrekestelling is vereist. Indien een Klant het openstaande saldo op de Account niet volledig en op tijd betaalt, is rente verschuldigd tegen een tarief van 8% per jaar op dergelijke achterstallige bedragen vanaf de vervaldatum totdat het volledige bedrag is voldaan (met inbegrip van eventuele opgelopen rente), hetzij vóór of na een gerechtelijke uitspraak, plus eventuele redelijke juridische en/of andere invorderingskosten.
  5. Aansprakelijkheid van de Kaarthouder – Aansprakelijkheid Toolstation

   De houder van de Account is verantwoordelijk voor het gebruik van de PRO-kaart. Elke schending van deze Voorwaarden, elk frauduleus gebruik door een kaarthouder of derden die handelen namens een kaarthouder, houdt automatisch een teruggave in van de PRO-kaart en de intrekking ervan zonder schadeloosstelling van welke aard dan ook. De Klant dient Toolstation onmiddellijk te informeren indien (i) hij kennis krijgt van, of vermoedt, dat misbruik wordt gemaakt van de Account, (ii) indien een PRO-kaart is verloren, gestolen of indien misbruik is gemaakt van de PRO-kaart, of (iii) het Account-overzicht abusievelijk bepaalde artikelen lijkt te bevatten. Totdat de Klant deze gebeurtenissen heeft gemeld aan Toolstation, is hij aansprakelijk voor enig verlies dat Toolstation lijdt als gevolg van misbruik van de Account en van eventuele PRO-kaarten. Toolstation is vrijgesteld van alle aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventuele defecten van de PRO-kaart.


Laatst gewijzigd: 1 februari 2021