Chemisch ankercapsules 10x90mm

Productcode: 76430 Verkoopeenheid: 10 Stuks

€ 10,14 adviesprijs € 11,27 Excl. btw € 8,38
Aantal
Controleer de voorraad in jouw vestiging

Productomschrijving

• Geschikt voor beton >B15 en natuursteen met hoge dichtheid
• Voor het bevestigen van staalconstructies, rails, rekken, ramen, steigers, machines en luiken, enz..
• De hars zet niet uit, produceert geen gevaarlijke gassen en is geschikt voor hoge belastingen in beton

Technische specificaties
EAN 5028485800170
Gevarencode H226- Ontvlambare vloeistof en damp. H302- Schadelijk bij inslikken. H315- Veroorzaakt huidirritatie H317- Kan een allergische huidreactie veroorzaken H319- Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H360D- Kan het ongeboren kind schaden. H372- Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling. P210- Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. - Niet roken. P280- Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P303+P361+P353- BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. P305+P351+P338- BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Fabrikant ID CAPS10
Veiligheids informatieblad Klik hier
Gewicht (g) 159
Beoordelingen

Vaak samen gekocht