Fischer injectiemortel FIS V Plus 300 T

Merk Fischer Productcode: 47048 Verkoopeenheid: Stuk

€ 17,99 Excl. btw € 14,87
Aantal
Controleer de voorraad in jouw vestiging

Productomschrijving

• De krachtige fischer injectiemortel FIS V Plus 300 T is een universeel chemisch anker welke voldoet aan de hoogste eisen. De styreenvrije vinylester hybridemortel is ETA gecertificeerd voor verankeringen in gescheurd en ongescheurd beton, in vol en geperforeerd metselwerk én in cellenbeton. De injectiemortel is ook gecertificeerd voor het verlijmen van wapening.

Technische specificaties
EAN 4048962452570
Gevarencode H241- Brand- of ontploffingsgevaar bij verwarming. H302- Schadelijk bij inslikken. H315- Veroorzaakt huidirritatie. H317- Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H318- Veroorzaakt ernstig oogletsel. H319- Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H335- Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H373- Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. H400- Zeer giftig voor in het water levende organismen. P101- Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102- Buiten het bereik van kinderen houden. P280- Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P305+P351+P338- BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310- Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
Merk Fischer
Fabrikant ID 563279
Verpakkingsinhoud 1 koker 300ml, 2x FIS MR Plus mengtuiten
Verpakkings type tube with eurohook
Beoordelingen

Vaak samen gekocht