Kneedbaar metaal 56g

Merk Womi Productcode: 75006 Verkoopeenheid: Stuk

€ 11,07 Excl. btw € 9,15 Prijs per eenheid € 197,68/kg
Aantal
Controleer de voorraad in jouw vestiging

Productomschrijving

• Kneedbare 2-componenten pasta voor het snel en efficiënt herstellen van stalen voorwerpen en voor lichte montages

Technische specificaties
EAN 8711293390557
Gevarencode H315- Veroorzaakt huidirritatie. H319- Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H317- Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H412- Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. P101- Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102- Buiten het bereik van kinderen houden. P280- Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P333+P313- Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. P305+P351+P338- BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P337+P313- Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P501- Inhoud/verpakking afvoeren naar… EUH205- Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Merk Womi
Fabrikant ID 5570212
Veiligheids informatieblad Klik hier
Gewicht (g) 70
Beoordelingen

Vaak samen gekocht