Simson bandenreparatieset

Merk Simson Productcode: 18654 Verkoopeenheid: Stuk

Aantal
Controleer de voorraad in jouw vestiging

Productomschrijving

• Inhoud is goed voor ruim 12 plakbeurten

Technische specificaties
EAN 8711646020049
Gevarencode H225 - Licht ontvlambare vloeistof - H315 Veroorzaakt huidirritatie H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. P102 - Buiten het bereik van kinderen houden. P210 - Verwijderd houden van warmte/hete oppervlakken/vonken/open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogberscherming/gelaatsbescherming dragen. P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID(of het haar); verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen.afdouchen. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN; voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P312 - Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. P273 - Voorkom lozing in het milieu. P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar een afvalverwerkingsinstallatie met inachtneming van de lokale / nationale voorschriften.
Merk Simson
Fabrikant ID 020004
Veiligheids informatieblad Klik hier
Gewicht (g) 93
Beoordelingen

Vaak samen gekocht