Uitlaat reparatiepasta 200g

Merk Holts Productcode: 33732 Verkoopeenheid: Stuk

€ 8,56 Excl. btw € 7,07 Prijs per eenheid € 42,80/kg
Aantal
Controleer de voorraad in jouw vestiging

Productomschrijving

• In één keer gasdicht
• Voorkomt corrosie

Technische specificaties
EAN 5010218511972
Gevarencode H315- Veroorzaakt huidirritatie. H319- Veroorzaakt ernstige oogirritatie. P102- Buiten het bereik van kinderen houden. P101- Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P264- Na het werken met dit product verontreinigde huid grondig wassen. P280- Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P305+P351+P338- BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P501- Inhoud/ verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale regelgeving. P302+P352- BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. P321- Specifieke behandeling vereist (zie medisch advies op dit etiket). P332+P313- Bij huidirritatie: een arts raadplegen. P337+P313- Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P362+P364- Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
Merk Holts
Fabrikant ID 1831809
Veiligheids informatieblad Klik hier
Gewicht (g) 200
Beoordelingen

Vaak samen gekocht