Verfijn Bielzenzwart 750ml

Merk Verfijn Productcode: 12542 Verkoopeenheid: Stuk

€ 9,95 Excl. btw € 8,22 Prijs per eenheid € 13,27/L
Geselecteerd
Aantal
Controleer de voorraad in jouw vestiging

Productomschrijving

• Toepasbaar voor buiten, ideaal zwart beschermingsmiddel voor bielzen in en om de tuin, kan over met carbolineum behandelde oppervlakte worden aangebracht.
• Is bijzonder bestand tegen water, alkali en zuur. Daardoor ook uitstekend geschikt voor bescherming van beton en silo's.

Technische specificaties
EAN 8711418322326
Gevarencode H226 - Ontvlambare vloeistof en damp. H304 - Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H372 - Veroorzaakt schade aan het centrale zenuwstelsel bij langdurige of herhaalde blootstelling via inademing. H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. EUH066 - Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 - Buiten het bereik van kinderen houden. P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P370+P378 - In geval van brand: blussen met kooldioxide (CO2), schuim, bluspoeder of waternevel. P260 - Damp niet inademen. P270 - Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. P271 - Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P301+P310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. P331 - GEEN braken opwekken. P403+P233 - Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. P405 - Achter slot bewaren. P273 - Voorkom lozing in het milieu. P391 - Gelekte/gemorste stof opruimen. P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar een officieel afvalverzamelpunt.
Merk Verfijn
Fabrikant ID 3206101
Gewicht (g) 680
Beoordelingen

Vaak samen gekocht