Bolivia lijm en kitverwijderaar 500ml

Merk Bolivia Productcode: 18891 Verkoopeenheid: Stuk

€ 18,03 Excl. btw € 14,90 Prijs per eenheid € 36,06/L
Aantal
Controleer de voorraad in jouw vestiging

Productomschrijving

•Geschikt voor het verwijderen van kitresten, kauwgomresten, gelijmde autoruiten en lijm- en bitumenresten.

Technische specificaties
EAN 8712576307149
Gevarencode H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden.P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. P264 Na het werken met dit product grondig wassen.P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P280 Oogbescherming / gelaatsbescherming dragen.P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.P403+P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. P405 Achter slot bewaren. P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F. P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/ internationale voorschriften.EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
Merk Bolivia
Fabrikant ID 33900110
Veiligheids informatieblad Klik hier
Gewicht (g) 580
Product informatieblad Klik hier
Beoordelingen

Vaak samen gekocht