Bostik Ardagrip Classic hecht- en voorstrijkmiddel 5L

Merk Bostik Productcode: 11899 Verkoopeenheid: Stuk

€ 33,97 Excl. btw € 28,07 Prijs per eenheid € 6,79/L
Aantal
Controleer de voorraad in jouw vestiging

Productomschrijving

Ardagrip Classic is een oplosmiddelvrij, gebruiksklaar voorbehandelingsmiddel voor poreuze, zuigende ondergronden, bijvoorbeeld: Cementgebonden mortels, gipsplaten, gasbeton. Snel drogend. Makkelijk aan te brengen. Met roller of kwast.

Technische specificaties
EAN 4026923100012
Gevarencode H315-Veroorzaakt huidirritatie. H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel. H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. P102-Buiten het bereik van kinderen houden. P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. P280-Beschermende kledij dragen. P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen. P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. P332+P313-Bij huidirritatie: een arts raadplegen. P501-Inhoud/ verpakking afvoeren overeenkomstig de nationale voorschriften.
Merk Bostik
Fabrikant ID 30604953
Veiligheids informatieblad
Beoordelingen

Vaak samen gekocht