Tangit PVC lijm vloeibaar 1L blik m/kwast

Merk Tangit Productcode: 35495 Verkoopeenheid: Stuk

€ 28,63 Excl. btw € 23,66
Geselecteerd
Aantal
Controleer de voorraad in jouw vestiging

Productomschrijving

Voor de verlijming van afvoer- en drukleidingen met nauwsluitende passing tot max. 0,3 mm, t/m buitenmiddellijn van 90 mm.

Technische specificaties
EAN 5410091657024
Gevarencode H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp. H315-Veroorzaakt huidirritatie. H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel. H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H351-Verdacht van het veroorzaken van kanker <blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is>. P102-Buiten het bereik van kinderen houden. P210-Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken. P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. P271-Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P280-Beschermende kledij dragen. P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen. P501-Inhoud/ verpakking afvoeren overeenkomstig de nationale voorschriften.
Merk Tangit
Fabrikant ID 1007926
Lengte (mm) 100
Breedte (mm) 100
Hoogte (mm) 191
Gewicht (g) 1140
Beoordelingen

Vaak samen gekocht