Zwaluw Cleaner&Activator 500ml

Merk Zwaluw Productcode: 23741 Verkoopeenheid: Stuk

€ 7,92 Excl. btw € 6,55 Prijs per eenheid € 15,84/L
Aantal
Controleer de voorraad in jouw vestiging

Productomschrijving

Ontvetter, Reiniger en Activator in één.

Technische specificaties
EAN 8711595185585
Gevarencode H222-Zeer licht ontvlambare aerosol. H229-Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting H315-Veroorzaakt huidirritatie. H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. P101-Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102-Buiten het bereik van kinderen houden. P210-Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken. P211-Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. P251-Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. P271-Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P280-Beschermende kledij dragen. P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen. P363-Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P391-Gelekte/gemorste stof opruimen. P501-Inhoud/ verpakking afvoeren overeenkomstig de nationale voorschriften. P333+P313-Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
Merk Zwaluw
Fabrikant ID 12006236
Lengte (mm) 65
Breedte (mm) 65
Hoogte (mm) 240
Veiligheids informatieblad Klik hier
Gewicht (g) 491
Beoordelingen

Vaak samen gekocht