Zwaluw sili-kill 100ml

Merk Zwaluw Productcode: 95191 Verkoopeenheid: Stuk

€ 7,33 Excl. btw € 6,06 Prijs per eenheid € 73,30/L
Aantal
Controleer de voorraad in jouw vestiging

Productomschrijving

• Pasteus verwijderingsmiddel van zowel uitgeharde als niet geharde siliconenrestanten en oppervlakken siliconen vrij maakt.

Technische specificaties
EAN 8711595035330
Gevarencode H226-Ontvlambare vloeistof en damp. H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsels. H413-Kan langdurige schadelijk gevolgen voor in het water levende organismen hebben. P101-Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102-Buiten het bereik van kinderen houden. P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. P280-Beschermende kledij dragen. P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen. P501-Inhoud/ verpakking afvoeren overeenkomstig de nationale voorschriften.
Merk Zwaluw
Fabrikant ID 201488
Veiligheids informatieblad Klik hier
Gewicht (g) 80
Beoordelingen

Vaak samen gekocht