Bostik hoveniers steenlijm PU Crème 750ml

Merk Bostik Productcode: 12556 Verkoopeenheid: Stuk

€ 11,00 adviesprijs € 16,99 Excl. btw € 9,09 Prijs per eenheid € 14,67/L
Aantal
Controleer de voorraad in jouw vestiging

Productomschrijving

Bostik Hoveniers Steenlijm PU is speciaal ontwikkeld voor de verlijming van betonsteen en natuursteen in de tuin en voor het verlijmen van niet-dragende muren van gips, beton, cellenbeton- en kalksteenblokken. Bostik Hoveniers Steenlijm PU wordt gebruikt als vervanging van mortel voor het bouwen van o.a. tuin(sier)muren. Bostik Hoveniers Steenlijm PU hecht aan vrijwel alle gebruikelijke bouwmaterialen.

Technische specificaties
EAN 8713572042430
Gevarencode H315 - Veroorzaakt huidirritatie H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie H332 - Schadelijk bij inademing H334 - Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken H351 - Verdacht van het veroorzaken van kanker H362 - Kan schadelijk zijn via de borstvoeding H373 - Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling H413 - Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben H222 - Zeer licht ontvlambare aerosol H229 - Houder onder druk: kan openbarsten bij verhittingP101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden P102 - Buiten het bereik van kinderen houden P103 - Alvorens te gebruiken, het etiket lezen P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken P211 - Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten P251 - Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden P260 - Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen P263 - Bij zwangerschap of borstvoeding aanraking vermijden P271 - Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken P273 - Voorkom lozing in het milieu P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen P302 + P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen P304 + P340 - NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen P305 + P351 + P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen P410 + P412 - Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar een erkende afvalverwerkingsinstallatie
Merk Bostik
Fabrikant ID 30615272
Veiligheids informatieblad Klik hier
Gewicht (g) 750
Artikeltype Steenlijm
Beoordelingen

Vaak samen gekocht